.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc03;

Chia sẻ

NGHIÊN CỨU TỐI ƯU VÀ CHẾ TẠO CHI TIẾT ĐÒN TREO TRÊN BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE

24-02-2017

OPTIMAL RESEARCH AND MANUFACTURE OF THE UPPER ARM BY COMPOSITE MATERIALS

                                                                                                         ĐINH HỮU HẠNH[1]

TÓM TẮT

        Thiết kế và chế tạo ra một sản phẩm cơ khí vừa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, vừa nhỏ gọn, vừa có cơ tính tốt thực sự là xu hướng thiết kế và chế tạo mới trong ngành cơ khí hiện nay. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ cơ bản của nhà chế tạo là phải không ngừng nghiên cứu và tạo ra vật liệu mới để ứng dụng vào sản phẩm cơ khí nhằm nâng cao chất lượng của chúng. Với cách nhìn nhận như vậy thì việc phát triển đòn treo trên (upper arm) bằng vật liệu composite vừa giảm được khối lượng của chi tiết, vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và nâng cao cơ tính là cần thiết. Mặt khác, bằng việc sử dụng phần mềm CAD và Ansys tác giả đã thiết kế tối ưu chi tiết đòn treo trên được chế tạo bằng vật liệu composite  đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và nâng cao cơ tính làm việc của chi tiết tốt hơn so với chi tiết truyền thống

Từ khóa: đòn treo trên, sợi tổng hợp, vật liệu mới ứng dụng, ứng suất.

ABSTRACT

       Designing and manufacturing a mechanical product which is compact, has good mechanical properties and meets technical requirements is a new trend of the current mechanical industry. Therefore, one of the basic missions of the manufacturers is to continually research and create new materials for the application in mechanical products to improve their quality. With such perceptions, it is necessary to develop the upper arm by composite materials which can reduce its weight, ensure the technical requirements and improve the mechanical properties. On the other hand, the upper arm has been designed optimally and manufactured by composite materials with CAD and Ansys software to meet the technical requirements and create better mechanical properties in comparison with traditional ones.

Key words: upper arms, composite materials, application of new materials, stress.

 

[1] Khoa Kỹ thuật công nghiệp - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế