.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN GIÁO DỤC VIỆT NAM

27-02-2017

CONFUCIUS’S EDUCATIONAL THOUGHT AND ITS INFLUENCE TO VIETNAM EDUCATION

LÊ THỊ TÂN[1]

TÓM TẮT

Khổng Tử - một nhà Nho học, một người thầy, một nhà giáo dục lớn của Trung Hoa cổ đại. Ông đã để lại cho “hậu bối”sau này rất nhiều tư tưởng giáo dục có giá trị mang tính thời đại. Thông qua việc tổng hợp, phân tích và so sánh tư tưởng giáo dục của Khổng Tử với những quan niệm về giáo dục của Việt Nam xưa và nay, tác giả mong muốn tìm kiếm và khai thác những giá trị và ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục Khổng Tử đến triết lý giáo dục Việt Nam xưa và nay.

Trong khả năng và hiểu biết còn hạn hẹp của mình, tác giả mong muốn bài viết sẽ như là một “gợi mở” để những người làm giáo dục tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu, tiếp thu có chọn lọc, đồng thời bổ sung phát triển những tư tưởng giáo dục của Khổng Tử cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện phát triển giáo dục Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở nước ta hiện nay.


ABSTRACT

Confucius - a Confucian scholar, a teacher, a great educator of ancient China. He left for the "future generations" a lot of educational thoughts with their time value. Through the synthesis, analysis and comparison of Confucius’s educational thoughts with the concept of Vietnam education then and now, the author would like to search for and exploit the values and influence of  Confucius’s educational thoughts to philosophy of Vietnam education  then and now.

Within the limited capacity and  knowledge, the author would like to post up a "suggestion" to those who continue to study in deep education and to absorb selectively, at the same time, to add and to develop Confucius educational thoughts for meeting the requirements and conditions of Vietnamese educational development, contributing to the innovation and improving the quality of current education in our country.

 

[1] Phòng Quản trị - Thiết bị - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế