.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM THÀNH “TỔ CHỨC HỌC HỎI” CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE

27-02-2017

REAL SITUATION AND MEASURES BUILDING UP PEDAGOGICAL COMMUNITY

 "LEARNING ORGANIZATION" PRINCIPALS OF PRIMARY SCHOOLS AT

 CHAU THANH DISTRICT,BEN TRE PROVINCE

LÊ THỊ HOÀNG DIỄM[1]  

                                                                                                                      

TÓM TẮT

Xây dựng tập thể sư phạm trở thành “tổ chức học hỏi là nhiệm vụ thứ hai sau nhiệm vụ đào tạo của nhà trường để thích ứng với những thay đổi không ngừng của xã hội tạo nên sự phát triển bền vững của đất nước, là trách nhiệm chủ yếu của Hiệu trưởng theo tư cách là thủ lĩnh tinh thần. Đó là biểu hiện của văn hóa nhà trường- văn hóa chất lượng. Công tác này có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục, dạy học trong nhà trường. Việc xây dựng “tập thể sư phạm” trở thành “tổ chức học hỏi” là yêu cầu cấp thiết trong công tác quản lý của người Hiệu trưởng các trường Tiểu học huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và của ngành giáo dục. Đồng thời công tác xây dựng“tổ chức học hỏi”còn góp phần phát huy được tính tích cực trong tập thể sư phạm tạo được thế mạnh của yếu tố nội lực cơ bản trong nhà trường.

ABSTRACT:

            Building up pedagogical community to become a “learning organization” is the second the second task after school training one  to adapt to the ceaselessly changes of society to create the  sustainable development of the country, it has been the key responsibilities of the principals as spiritual leaders. It is the expression of the school and quality culture. This has strategic importance, It is critical to the quality of education and teaching at schools. The building up of “pedagogical community” into “ learning organization” is an urgent requirement of the management work for the principals of primary schools at Chau Thanh district, Ben Tre province and of  educational sector. At the same time, building up “learning organizations” also contributes to promote the positive pedagogical community of the internal force factors of the school.

 

[1] Trường tiểu học An Khánh - Châu Thành - Bến Tre

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế