.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 10-02-2020
    Các ứng viên học bổng sẽ theo học bậc thạc sỹ tại một trường đại học Úc do họ lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực phát triển then chốt đối với Việt Nam như: Quản trị và phát triển kinh tế, hạ tầng và giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn đinh khu vực và nhân quyền, khuyết tật, biến đổi khí hậu và đổi mới. Các học bổng này cho chương trình toàn thời gian học.

Tag

nội dung tag