.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo V/v xét cấp học bổng “Khuyến học, khuyến tài” lần thứ II năm 2015

30-09-2015

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Số: 06/TB-BLLCSV                                                               Tiền Giang, ngày 18 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc xét cấp học bổng “Khuyến học, khuyến tài”
lần thứ II năm 2015

  Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-ĐHTG ngày 22/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc công nhận Thường trực Ban liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học Tiền Giang nhiệm kỳ 2013-2018;

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-ĐHTG ngày 26/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học Tiền Giang;

 Thường trực Ban liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến các Khoa việc xét cấp học bổng “Khuyến học, khuyến tài” lần thứ II năm 2015 cho học sinh, sinh viên của trường, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được xét cấp học bổng

- HSSV mồ côi cha, mẹ không nơi nương tựa; Gia đình (cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng) thuộc diện hộ nghèo có sổ hộ nghèo (hoặc hộ cận nghèo); HSSV (hoặc cha mẹ) bị bệnh hiểm nghèo.

- HSSV có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện.

- Chưa từng nhận bất kỳ loại học bổng nào do các tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài nước trao tặng trong năm học 2015-2016 (trừ học bổng khuyến khích học tập).

2. Thủ tục xét cấp học bổng

- Đơn xin cấp học bổng nêu rõ hoàn cảnh gia đình (theo mẫu);

- Giấy chứng tử của cha, mẹ (nếu có) có công chứng;

- Giấy chứng nhận hộ nghèo (hoặc hộ cận nghèo) có công chứng;

- Giấy ra viện (nếu có) có công chứng;

3. Định suất phân bổ về các Khoa

TT

Khoa

Số suất

Trị giá mỗi suất

Ghi chú

1

Sư phạm

4

2.000.000đ

 

2

Kinh tế xã hội

4

 

3

Công nghệ thông tin

2

 

4

Xây dựng

2

 

5

Kỹ thuật NN & CNTP

4

 

6

Kỹ thuật công nghiệp

2

 

7

Ngoại ngữ

2

 

Tổng số

20

40.000.000đ

 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

 - Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2015 (nộp theo Khoa).

- Địa điểm: Thường trực Ban liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học Tiền Giang (Cô Lê Thị Kim Chi, Phòng CTCT&SV, ĐT: 01698.236.114).

Để công tác xét cấp học bổng “Khuyến học, khuyến tài” lần thứ II năm 2015 được tiến hành kịp thời, đúng đối tượng, Thường trực Ban liên lạc cựu sinh viên đề nghị lãnh đạo các Khoa tổ chức thực hiện theo đúng thông báo này./.

 

Nơi nhận:                                                                                  TM. THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC

- Các khoa: SP, KTXH, KTCN,                                                                   KT. TRƯỞNG BAN

KTNN&CNTP, XD, CNTT, NN;                                                                 PHÓ TRƯỞNG BAN

- BBT Website trường;

- Lưu: VP. BLLCSV.                                                                                            (Đã ký)

 

                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                             Nguyễn Quang Khải