.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo số 1 về Hội thảo khoa học năm 2020

20-02-2020

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2020

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ môn

ở các trường đại học hiện nay

     

Nhằm mục đích tạo diễn đàn để các Khoa, Phòng, Trung tâm với vai trò tham mưu và các Khoa, Bộ môn với vai trò tổ chức, thực hiện các hoạt động chuyên môn cùng nhau thảo luận, đưa ra các giải pháp, kiến nghị phù hợp để đổi mới, nâng cao hoạt động của các Bộ môn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học năm 2020, với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ môn ở các trường đại học hiện nay.

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên đang công tác ở các trường đại học trên cả nước tham gia viết bài và tham dự Hội thảo này. Thông tin cụ thể như sau:

1. Nội dung của hội thảo:

Hội thảo tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Vị trí, vai trò của Bộ môn và đội ngũ quản lý cấp Bộ môn ở trường đại học;

- Các giải pháp phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp Bộ môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế hiện nay;

- Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ môn và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Bộ môn ở các trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế hiện nay.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Ngày 20 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm: Trường Đại học Tiền Giang.

(Số 119, Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang).

3. Ngôn ngữ: tiếng Việt.

4. Thể lệ viết bài:

Mẫu bài viết tóm tắt và bài toàn văn xin xem phụ lục đính kèm. Bài tham luận được nộp qua email gửi về địa chỉ email: lethison@tgu.edu.vn.

5. Thời gian đăng ký và nộp bài:

- Hạn cuối nộp bài tham luận: ngày 13/3/2020.

- Thông báo kết quả phản biện: trước ngày 23/3/2020.

- Tác giả hoàn chỉnh bài tham luận và gửi lại Ban tổ chức, hạn cuối đến hết ngày 27/3/2020.

6. Kỷ yếu Hội thảo:

Bài tham luận tham dự được Hội đồng chuyên môn của Hội thảo chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo. Các bài tham luận có chất lượng sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo dưới dạng báo cáo tham luận.

7. Liên hệ:

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

- TS. Lê Thị Son, Ban tổ chức, số điện thoại: 0989.250281, email: lethison@tgu.edu.vn

Thông báo hội thảo này được đăng tải trên website: www.tgu.edu.vn.

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên đang công tác ở các trường đại học trên cả nước tham gia viết bài và gửi bài về Hội thảo.

 

                                                                                                                                                                       BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

                                                                                                                                                                                 TRƯỞNG BAN

                                                                                                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                                                                                                      Lê Hữu Hải

Khoa Lý luận chính trị