.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG VỚI VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐỌC CỦA SINH VIÊN

27-02-2017

INFORMATION  - LIBRARY CENTER OF TIEN GIANG UNIVERSITY WITH THE BUILDING UP OF STUDENTS’ CULTURE OF READING

                                                       NGUYỄN THI KIM XUYẾN[1]

                                                                 

TÓM TẮT

Xây dựng văn hóa đọc của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang là trách nhiệm của tất cả các đơn vị thuộc trường. Trong đó, vai trò nòng cốt thuộc về Trung tâm Thông tin - Thư viện và các Khoa. Bài báo khái quát thực trạng văn hóa đọc trong sinh viên trường và nêu lên các giải pháp Trung tâm Thông tin - Thư viện cần thực hiện để thể hiện vai trò nòng cốt của mình.                                                  
ABSTRACT

Building up the  culture of reading for students of Tien Giang University is the responsibility of all the units of the university. In which, there has been the key role of the Centre of Information and Library and faculties. This paper generalizes the situation of  culture of reading in schools and proposes solutions that Information – Library Center could apply.

 

[1] Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế