.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

TÌM HIỂU QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA TÂM LINH

27-02-2017

LEARNING ABOUT HO CHI MINH’S PERCEPTIONS ON SPIRITUAL CULTURE

                                                                                                         NGUYỄN THỊ THẢO[1]          

TÓM TẮT

Văn hóa tâm linh có những biểu hiện vô cùng phong phú, đa dạng trong đời sống của người Việt. Biểu hiện phổ biến nhất là ở tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người có công...; ở niềm tin thiêng liêng về một tôn giáo nào đó. Là một nhà duy vật, Hồ Chí Minh không theo tôn giáo nào, nhưng Người hết sức coi trọng tôn giáo và tín ngưỡng của dân tộc.

ABSTRACT

Spiritual culture has its abundant manifestation, diversity in the life of the Vietnamese people. Its most common manifestation is in the worship of ancestors, grandparents, parents, contributors ...; in spiritual beliefs of a particular religion. As a materialist, Ho Chi Minh has not followed any religions, but he attached much importance to religious and beliefs of the nation.

 

[1] Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế