.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG

27-02-2017

SOME SOLUTIONS FOR AGRICULTURE DEVELOPMENT IN TIEN GIANG PROVINCE

                                                                                                NGÔ THANH PHONG[1]

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 5 năm 2011, dựa trên số liệu thu thập từ 158 nông hộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả và phương pháp phân tích hồi quy đa biến để xác định tác động của các yếu tố đến sản lượng ngành nông nghiệp của nông hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tác động của các yếu tố đầu vào đến sản lượng ngành nông nghiệp là chi phí sản xuất, lao động, áp dụng khoa học kỹ thuật và thị trường.

ABSTRACT

This research was undertaken from February 2011 to May 2011 by collecting data from 158 households in Tien Giang province. The descriptive statistical and multivariable regression analysis methods were used to identify the factors affecting households’ agricultural productivity. The results showed that initial factors affect the production output including production cost, labor, scientific and technical application and marketplace.

 

[1] Khoa Kinh tế - Xã hội – Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế