.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Giáo dục Mầm non

15-09-2015

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

 

          1.Tên ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education)

        2. Trình độ đào tạo:  Cao đẳng                  

        3. Yêu cầu về kiến thức

        - Hiểu biết về hệ thống kiến thức giáo dục đại cương: tâm lý học, giáo dục học, các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, ... có liên quan đến chuyên ngành đào tạo;

        - Trình bày được hệ thống kiến thức khoa học giáo dục mầm non làm cơ sở  cho việc hình thành các năng lực nghề nghiệp; 

        - Phân tích được các vấn đề cơ bản của chương trình Giáo dục mầm non về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, nội dung, phương pháp, tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ và đánh giá kết quả thực hiện chương trình.

        - Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300 điểm, trình độ B Tin học;

        - Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

        4. Yêu cầu về kỹ năng

        - Kỹ năng cứng: 

         + Có kỹ năng tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm: lập kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường học tập, đánh giá sự phát triển của trẻ; 

         + Có các kỹ năng chuyên biệt như hát, múa, làm đồ chơi. đáp ứng được yêu cầu đặc thù của giáo dục mầm non.

         + Có kỹ năng xử lý ‎tình huống sư phạm, giải quyết vấn đề trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ;

         + Có năng lực quản lý‎ lớp học, đảm bảo an toàn cho trẻ;

         + Có năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp;

         + Vận dụng có hiệu quả kiến thức khoa học giáo dục mầm non. Kết hợp linh hoạt, sáng tạo các phương pháp giáo dục phát huy tính tích cực của trẻ để tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ;

         + Có năng lực quan sát, tìm hiểu và đánh giá sự phát triển của trẻ;

         + Có năng lực tuyên truyền, vận động, phối hợp với phụ huynh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục trẻ;

       

         - Kỹ năng mềm:

         + Có kỹ năng giao tiếp, hợp tác trong hoạt động giáo dục;

         + Thể hiện năng lực tự học, tự nghiên cứu phát triển nghề nghiệp của bản thân;

         + Có khả năng sử dụng một ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản, nghiên cứu tài liệu chuyên môn;

         + Biết khai thác internet, sử dụng các sản phẩm tin học phục vụ việc nghiên cứu, giáo dục trẻ;

        5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao;

        - Yêu trẻ, tận tâm, tận tụy với công việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non.

        6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

        - Sinh viên sau khi ra trường trở thành giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non;

        - Tùy thuộc năng lực và sự lựa chọn, sinh viên có thể trở thành giáo viên mầm non đảm trách chuyên môn sâu ở các lĩnh vực: hát, múa, tạo hình, tiếng Anh hoặc được bồi dưỡng để trở thành cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non (công lập, dân lập);

        7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

        Có khả năng tự học,tự nghiên cứu và khả năng học liên thông lên trình độ đại học chuyên ngành giáo dục mầm non và các ngành khác.

        8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

        Chương trình khung ngành Giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng, Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non của trường Đại học Sư phạm và trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương III, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn