.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Khoa học thư viện

15-09-2015

 

UBND TỈNH  TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng  9  năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 NGÀNH KHOA HỌC THƯ VIỆN

 

1.Tên ngành đào tạo: Khoa học Thư viện (Library Science)

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngành Khoa học thư viện và các ngành khoa học liên quan;

- Có hiểu biết kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, Quốc phòng - an ninh, an toàn giao thông;

- Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300 điểm, trình độ B Tin học;

- Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

        4. Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng cứng:

+ Áp dụng kiến thức chuyên ngành đã học để lập kế hoạch tổ chức, quản lý và hoạt động của thư  viện ;

+ Thực hành thành thạo nghiệp vụ công tác thư  viện, thông tin cần thiết từ truyền thống đến hiện đại (chọn lọc, bổ sung, biên mục tài liệu; tổ chức kho, bảo quản tài liệu; tổ chức bộ máy tra cứu, tra cứu thông tin và tổ chức các dịch vụ thông tin - thư viện phục vụ người đọc, người dùng tin).

- Kỹ năng mềm:

         + Có khả năng  nghiên cứu khoa học thư  viện để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế công tác,  thực hiện việc phối hợp hoạt động liên thư viện giữa các địa bàn dân cư;

+ Có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

+ Biết làm việc theo nhóm, phối hợp với đồng nghiệp và các lực lượng khác có liên quan trong việc thực hiện mục tiêu phát triển thư viện;

+ Thể hiện năng lực tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

 

5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao.

        6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng đáp ứng công việc ở các loại hình thư viện: Thư viện công cộng (tỉnh, huyện), thư viện chuyên ngành, thư viện phổ thông;  

- Làm  việc tại các trung tâm thông tin văn hóa, bảo tàng, hay ở văn phòng của các cơ quan, công ty.

        7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có năng lực tự học, tự  nghiên cứu và khả năng học liên thông lên trình đại học ngành Khoa học Thư viện.

        8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

 Chương trình khung Giáo dục đại học khối ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thông tin, trình độ đại học và cao đẳng ngành khoa học thư viện (Library Science) ban hành kèm theo kèm theo Thông tư số 28 /2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng  11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn