.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

15-09-2015

 

UBND TỈNH  TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 

1.     Tên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

                                   (Civil Engineering)

        2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

        3. Yêu cầu về kiến thức

        - Vận dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật cơ sở vào thực tế nghề nghiệp;

- Thiết kế tiến độ thi công công trình đáp ứng nhu cầu thực tế, nhận thức đầy đủ về các tác động kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khoẻ và sự an toàn của cộng đồng, tính khả thi và bền vững;

- Giải thích được dự toán và trình bày được trình tự lập dự toán cho hạng mục công trình và toàn bộ công trình;

- Sẵn sàng tiếp cận với công nghiệp xây dựng mới, có khả năng vươn lên trình độ học vấn cao hơn.

- Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300 điểm, trình độ B Tin học;

- Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

        4. Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng cứng: 

        + Trình bày được nguyên lý thực hiện; Sử dụng thành thạo các thiết bị thực hành được sử dụng phổ biến phục vụ trong công tác xây dựng;

        + Tổ chức, quản lý, điều hành việc thi công công trình theo đúng yêu cầu thiết kế và đúng qui trình kỹ thuật;

        + Phát hiện và phối hợp giải quyết các tình huống kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công xây dựng;

        + Lập được dự toán công trình và có khả năng vận dụng được các phần mềm hỗ trợ trong lập dự toán công trình.

        - Kỹ năng mềm:

        + Thể hiện khả năng thuyết trình, giao tiếp hiệu quả, ứng xử nhanh nhạy;

        + Biết làm việc theo nhóm, tập họp nhóm;

        + Thể hiện sáng tạo trong giải quyết công việc.

        5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao.

        6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Cán bộ kỹ thuật thi công công trình, giám sát công trình tại các công ty tư vấn thiết kế, thi công xây dựng;

- Chuyên viên các phòng ban kỹ thuật của các cơ quan quản lý về xây dựng;

- Kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm kiểm định liên quan đến lĩnh vực xây dựng, nhân viên trong viện nghiên cứu.

        7.Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

        - Có khả năng nghiên cứu, tham khảo tài liệu để tự bổ sung và cập nhật kiến thức chuyên môn;

        - Có thể tiếp tục theo học các chương trình cao hơn tại các trường đại học trong và ngoài nước.

        8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

        - Chương trình khung ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng.

        - Chương trình Cao đẳng Xây dựng Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây.

        - Chương trình Cao đẳng Xây dựng Trường Cao đẳng Xây dựng số 2.

 

Q.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn