.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Hội thảo

14-12-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ - LUẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 83 /KH-KTL

Tiền Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2018


KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức Hội thảo cấp khoa  

“Những vấn đề mới về kinh tế, kế toán, tài chính năm 2018”

 

Thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2018-2019 của Khoa về tiêu chí nghiên cứu khoa học, Khoa Kinh tế - Luật tổ chức Hội thảo cấp khoa với chủ đề “Những vấn đề mới về kinh tế, kế toán, tài chính năm 2018”, cụ thể như sau:

I. TÊN HỘI THẢO: “Những vấn đề mới về kế toán, tài chính năm 2018”

II. MỤC ĐÍCH:

Tìm hiểu, nghiên cứu nội dung của các quy định về kinh tế, kế toán, tài chính do Bộ Tài chính ban hành trong năm 2018. Từ đó đưa ra một số điểm mới để ứng dụng vào giảng dạy và thực tế các ngành kinh tế, kế toán, tài chính.

Học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các giảng viên khi áp dụng các quy định mới trong giảng dạy.

Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học cho cán bộ viên chức Khoa Kinh tế - Luật giảng dạy các ngành kinh tế, kế toán, tài chính.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VIẾT BÀI HỘI THẢO

Viên chức của Khoa Kinh tế - Luật và các đơn vị khác của trường Đại học Tiền Giang.

IV. CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO

  • Nội dung của các quy định về kinh tế, kế toán, tài chính năm 2018 và tổng hợp những điểm mới.
  • Ứng dụng các quy định mới về kinh tế, kế toán, tài chính năm 2018 vào giảng dạy.
  • Ứng dụng các quy định mới về kinh tế, kế toán, tài chính năm 2018 vào thực tế kế toán tại doanh nghiệp.
  • Phương pháp hướng dẫn tự học và phương pháp học tập cho sinh viên ngành kinh tế, kế toán, tài chính.

- Các nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.

V. QUY ĐỊNH VỀ THỂ THỨC TRÌNH BÀY VÀ GỬI BÀI

  1. Quy định về thể thức trình bày

Bài viết không quá 4 trang (kể cả bảng biểu, đồ thị và tài liệu tham khảo).

Bài viết tham dự Hội thảo phải được soạn thảo bằng font Times New Roman trên phần mềm Win Word với các cỡ chữ như sau: tựa bài cỡ chữ 14 (chữ hoa in đậm); họ tên tác giả cỡ chữ 12 (chữ hoa in đậm), có ghi chú footnote tên đơn vị công tác; tóm tắt cỡ chữ 12 (chữ hoa in đậm); chính văn cỡ chữ 13; chú thíchtài liệu tham khảo cỡ chữ 12 (viết hoa và in đậm); giấy A4; lề trên: 2,5 cm; lề dưới: 2,5 cm; lề trái: 3 cm; lề phải: 2,5 cm; cách dòng đơn; khoảng cách giữa các đoạn văn là 6 pt.

Các công thức Toán học phải được soạn thảo trên phần mềm Math Type, ký hiệu rõ ràng, chính xác và có đánh số, hình vẽ.

Tên các bảng biểu đặt ở giữa phía trên; tên hình vẽ, ảnh và đồ thị đặt ở giữa về phía dưới.

Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự A, B, C và trình bày theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn), tên sách hoặc tạp chí (in nghiêng), nhà xuất bản (tập, số, năm đối với tạp chí). Số thứ tự của tài liệu tham khảo được đặt trong ngoặc vuông.Trong bài viết, sau nội dung trích dẫn là số thứ tự của tài liệu tham khảo được ghi ở danh mục, khi cần có cả số trang. Ví dụ: [1], [10; tr. 20-21]…

2. Quy định về việc gửi bài báo cáo

Bài báo cáo gửi cho Ban tổ chức Hội thảo bao gồm: 01 bản in, 01 file bài viết gửi theo địa chỉ email: ketoandhtg2012@gmail.com đến ngày 10/12/2018. Các tham thuận sẽ được phản biện và phản hồi chậm nhất ngày 24/12/2018.

Báo cáo gửi phải kèm theo tóm tắt bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Phần tóm tắt không dài quá 200 từ, trong đó nêu bật những nội dung chính của báo cáo. Dưới tiêu đề ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ cơ quan, điện thoại và email của tác giả chính để liên hệ.

Báo cáo gửi Hội thảo được Ban Tổ chức xem xét, chọn báo cáo.

VI. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THẢO    

a) Thời gian dự kiến: từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 07/01/2019.

b) Địa điểm: Phòng họp 209, CS TCN.

c) Thành phần tham dự:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng QLKHCN&HTQT;

- Phòng Quản lý Đào tạo;

- Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Toàn thể viên chức Khoa Kinh tế - Luật.

- Các viên chức có gửi bài tham luận.

d) Chương trình Hội thảo

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu chủ tọa đoàn, thư ký Hội thảo.    

- Trình bày các báo cáo.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến.

- Tổng kết, bế mạc Hội thảo

IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ:

Dự kiến kinh phí: thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành phần Ban Tổ chức:

- Thầy Nguyễn Thạnh Vượng

Trưởng khoa

Trưởng ban

- Cô Huỳnh Thị Ngọc Phượng 

Phó Trưởng khoa

Phó Trưởng ban

- Cô Võ Thị Thu Thảo

Phó Trưởng khoa

Thành viên

- Cô Đoàn Minh Nguyệt          

Phó Trưởng khoa

Thành viên

- Thầy Nguyễn Minh Nhã

Trưởng BM Kế toán

Thành viên

2. Phân công tổ chức thực hiện:

a) Văn phòng khoa:

- Lập kế hoạch tổ chức Hội thảo.

- Phối hợp với Ban tổ chức chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội thảo.

- Thực hiện thanh, quyết toán kinh phí tổ chức Hội thảo theo quy chế.

b) Ban Tổ chức:

- Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo đến các Bộ môn và các đơn vị khác.

- Xây dựng chương trình chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các thành viên tham gia tổ chức Hội thảo.

- Thẩm định các bài tham luận tham gia Hội thảo.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo của Khoa Kinh tế - Luật. Căn cứ Kế hoạch này, các thành viên liên quan có trách nhiệm chủ động, tích cực phối hợp tổ chức thành công Hội thảo theo đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra./.

 

HIỆU TRƯỞNG      PHÒNG QLKHCN&HTQT      TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG KHOA

                                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                                          Nguyễn Thạnh Vượng

 

 

Khoa Kinh tế - Luật