.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Bước 5: Hướng dẫn sinh viên Đăng nhập phần mềm Quản lý đào tạo

05-08-2021

Hướng dẫn sinh viên đăng nhập phần mềm Quản lý đào tạo.

 

Hướng dẫn sinh kiểm tra thời khóa biểu.

Phòng Công tác sinh viên