.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

nvn; nnl; ltt;

Chia sẻ

PHẦN MỀM THI TRẮC NGHIỆM KỸ NĂNG TIN HỌC

24-10-2017

MULTIPLE CHOICE TEST SOFTWARE
FOR INFORMATION TECHNOLOGY SKILLS

NGUYỄN VĂN NỐI *
NGUYỄN NGỌC LONG**
THIÊN TRANG*** 

TÓM TẮT

Mục đích chính của bài báo là giới thiệu phần mềm thi trắc nghiệm đáp ứng các điều kiện của Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT. Thông tư này được ban hành để quy định các hoạt động thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Phần mềm gồm ba phân hệ: chương trình quản lý ngân hàng câu hỏi và dữ liệu thi như ngày thi, danh sách giám thị, kết quả thi; chương trình giám sát được phát triển nhằm giúp các giám thị theo dõi hoạt động của thí sinh; chương trình cho thí sinh thi trắc nghiệm trên máy tính. Sau nhiều lần kiểm thử ở phòng máy tính, phần mềm này đáp ứng được các yêu cầu của Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Từ khóa: chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm thi trắc nghiệm, quản lý ngân hàng câu hỏi.

ABSTRACT

The main purpose of this paper is to introduce multiple choice test software to meet requirements of  the Joint Circular No. 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT. This Circular was promulgated to regulate activities of examination and information technology certificate issue. This software consists of three subsystems: a management program of question banks and examination data such as exam dates, lists of invigilators and exam results; a monitoring program developed to help invigilators monitor examinees' activities and a program for examinees to do the multiple choice test on computers. After many trials in computer laboratories, this software met the requirements of  the Joint Circular No. 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Keywords: applied information technology certificates, multiple choice test software, question bank management.

 

*   Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Tiền Giang

** Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Tiền Giang

***Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế